Legalizace staveb

Jsme skupina odborníků, která Vám zajistí komplexní soubor činností od důvěrného prověření Vaší nemovitosti, až po případnou legalizaci černé stavby nebo její části. Dále provádíme odborné předkupní analýzy pozemků v ČR.

KAŽDÁ PÁTÁ STAVBA V ČR JE ILEGÁLNÍ!

Majitelé staveb často netuší, že právě jejich dům je tzv. ČERNÁ STAVBA. 

Nevědomost bohužel neomlouvá... 

Čeho se dopouští uživatelé černých staveb?

Z pohledu § 178 a násl. Stavebního zákona se stavebník dopouští přestupku, za který hrozí pokuta od 200tis. až do 2 mil. Kč.

Užíváním černé stavby se také vyhýbáte povinnosti platit daň z nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu, kterou ukládá Zákon č. 338/1992 Sb. .

Dalším rizikem je fakt, že objekt, který je ilegální stavbou lze plnohodnotně pojistit, ovšem nelze vyplácet pojistné plnění (dle VOP mnoha pojišťoven). Pojistka tedy nemusí být platná.

Jak se úřady o nelegální stavbě dozví?

Katastrální úřad po revizi, Váš soused nebo konkurenční společnost mohou podat na stavební úřad podnět k tomu, aby zahájil řízení o odstranění stavby.

Z těchto důvodu není vhodné legalizaci oddalovat, případně doufat, že se jí můžete vyhnout. 

Jak poznám, že jsem vlastníkem ČERNÉ STAVBY?

Můžete se vydat na příslušný katastrální úřad s dotazem, zda je Vaše stavba v pořádku či nikoliv. Nahlédnout do katastru nemovitostí (KN) se dá i elektronicky ZDE. 

Přijde Vám prověření stavby komplikované? 

Rádi pomůžeme a vše prověříme bezplatně za Vás.

Jaké jsou vstupní podklady pro posouzení případu?

Potřebujeme od Vás identifikátor pozemku, na kterém se objekt nachází. Může to být číslo parcely, číslo listu vlastnictví (LV), nebo jen číslo popisné sousedního objektu, jméno ulice a obec. Dále také fotografii stavby.

Jak celý proces funguje?

Zašlete nám přes formulář nebo na e-mail požadavek a sdělte jakýkoliv identifikátor pozemku. Do 96 hodin případ zhodnotíme z pohledu, zde je stavba v souladu s KN nebo není. Pokud je vše v pořádku, budeme Vás informovat s dobrou zprávou.

U staveb, které jsou ilegální, vyhodnotíme dále objekt z pohledu 3 základních pravidel daných Stavebním zákonem a spojíme se s Vámi. 

Následně Vám zašleme cenovou nabídku s popisem jednotlivých prací a úkonů. Po potvrzení naší objednávky zahájíme první kroky vedoucí k legalizaci černé stavby. 

Co LEGALIZACE STAVBY vlastně znamená?

Jedná se o soubor odborných činností a právních úkonů, které je nezbytné provést, aby bylo možné stavbu nebo její část zapsat do KN.

Tři základní pravidla pro legalizaci daná platným Stavebním zákonem.

Stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že:

  • není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území
  • není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje
  • není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Zajistit si potřebné informace pro posouzení plnění těchto základních bodů není pro laika snadný úkol. Náš odborný tým je tu od toho, aby vše zhodnotil a vyřešil za Vás.

Proč právě teď?

Připravovaný nový Stavební zákon (prozatím neschválen) obsahuje několik razantních opatření proti majitelům černých staveb. 

Získat zpětně stavební povolení? NEJSPÍŠE NE. Proto byla zahájena Revize katastru nemovitostí, aby se nyní odstranily rozpory.

Prodlužovat odstranění stavby soudním sporem? NE. Rozhodne a stavbu při prodlení odstraní sám úřad, který bude následně vymáhat všechny spojené náklady.

Postavení černé stavby trestným činem? NEJSPÍŠE ANO. Zatím jen přestupek.